Retshjælp og fri proces

Retshjælp

Hvis din indtægt ikke er for høj, kan du få offentligt tilskud fra staten til at dække en del af advokatregningen. Tilskuddet dækker udgifterne til rådgivning og enkle, skriftlige henvendelser.

Hvem kan få tilskud?

Grænsen for, hvem der er berettiget til offentligt tilskud reguleres årligt. Du kan få tilskud i 2005, hvis din personlige indkomst i 2003 med tillæg af positiv kapitalindkomst er under 236.000 kr. Hvis du er gift eller samlevende skal din og din partners samlede indtægt være under 300.000 kr. Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes.

Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 41.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

Den almindelige retshjælpsordning

Den almindelige retshjælpsordning betyder, at du kan få tilskud til retshjælp hos en advokat, hvis advokatens honorar ikke overstiger 800 kr. Tilskuddet fra det offentlige udgør 75 pct. af advokatregningen. Du kan altså maksimalt få 600 kr. i tilskud, og skal selv betale 200 kr.

Udvidet retshjælp

Hvis din sag vedrører en tvist med en modpart, hvor der er udsigt til et forlig, har du mulighed for at få udvidet retshjælp. Her udgør det offentlige tilskud maksimalt 1.830 kr. Du skal selv betale 50 pct. af regningen.

Får du udvidet retshjælp til dækning af en advokatregning på 1.830 kr., skal du altså selv betale 915 kr.

Får du retshjælp i forbindelse med en ansøgning om fri proces, skal du dog ikke selv betale noget. I disse tilfælde betaler staten hele vederlaget på 1.830 kr. Du kan altså få gratis hjælp hos advokaten til at søge om fri proces, hvis det kan gøres inden for rammerne af den offentlige retshjælpsordning.

Det er ikke alle advokater, som deltager i ordningen med offentlig retshjælp. Dommerkontoret, kommunens social- og sundhedsforvaltning, statsamtet, Odense Retshjælp, Forbrugerklagenævnet eller biblioteket kan oplyse dig om, hvilke advokater der giver retshjælp med offentlige tilskud.

Du kan ikke få retshjælp i følgende sager

Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og sagen har erhvervsmæssig karakter.

Hvis du skal søge om gældssanering.

Hvis sagen har at gøre med en offentlig myndighed, som må antages at give vejledning og bistand i fornødent omfang.

Hvis der er tale om en straffesag.

Fri proces

Fri proces betyder, at staten betaler alle dine omkostningerne ved at føre en retssag ved domstolene, uanset om du vinder eller taber sagen.

Det er en betingelse for at få fri proces, at din indtægt ikke overstiger et bestemt beløb. Beløbet reguleres en gang om året. For at opnå fri proces i 2005 skal din personlige indkomst med tillæg af positiv kapitalindkomst i 2003 have været under 236.000 kr. Hvis du er gift eller samlevende, skal din og din partners samlede indtægt være under 300.000 kr. Handler din sag om ægteskab eller forældremyndighed, skal din ægtefælles eller samlevers indkomst dog ikke medregnes.

Har du børn, stedbørn eller plejebørn under 18 år, som bor hos dig, eller som du overvejende forsørger, forhøjes indtægtsgrænsen med 41.000 kr. pr. barn. Hvis du betaler børnebidrag, som du trækker fra på selvangivelsen, forhøjes indtægtsgrænsen dog ikke.

Du kan kun få fri proces, hvis der er en rimelig mulighed for, at du kan vinde sagen. Din advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om det er tilfældet, før der søges fri proces for dig.

Er du erhvervsdrivende, gives der normalt ikke fri proces til sager, der har med din erhvervsudøvelse at gøre. Der gives heller ikke fri proces til rene inkassosager.

Ansøgning om fri proces skal sendes til statsamtet. Giver statsamtet afslag på fri proces, kan afgørelsen ankes til Civilstyrelsen.

Odense Retshjælp